Powervault Storage Array

Rail Kit > Rail Kit

  • Dell Powervault Md1420 12gb/s Sas Storage Array- 12 X 7.68tb 12g Sas Ssd (92tb)
  • Dell Powervault Md1420 12gb/s Sas Storage Array- 24 X 1tb 7.2k 12g Sas (24tb)
  • Dell Powervault Md1420 12gb/s Sas Storage Array- 12 X 1tb 7.2k 12g Sas (12tb)
  • Dell Powervault Md1420 12gb/s Sas Storage Array- 24 X 800gb 12g Sas (19.2tb)
  • Dell Powervault Md1420 12gb/s Sas Storage Array- 24 X 1.92tb 12g Sas Ssd (46tb)
  • Dell Powervault Md1420 12gb/s Sas Storage Array- 24 X 900gb 10k 6g Sas (21.6tb)
  • Dell Powervault Md1420 12gb/s Sas Storage Array- 24 X 1.2tb 10k 12g Sas (28.8tb)
  • Dell Powervault Md1420 12gb/s Sas Storage Array- 16x 1.2tb 10k + 8x 800gb Ssd
  • Dell Powervault Md1420 12gb/s Sas Storage Array- 24 X 3.84tb 12g Sas Ssd (92tb)